صفحه اصلی|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
آشنايي با مراكز فرهنگيِ اقوام و ملل در كشورِ پهناورِ قزّاقستان
آشنايي با مراكز فرهنگيِ اقوام و ملل در كشورِ پهناورِ قزّاقستان
به منظورِ شناختِ فرهنگ هاي متفاوت و رويكردهاي مربوطه، به ويژه- آشناييِ اجمالي با مراكزِ فرهنگيِ اقوام و مللِ ديگر در كشورِ پهناورِ قزّاقستان كه سالهاست با همزيستيِ مهربانانه و مسالمت آميز در كنارِ همديگر، به «بود و باش» مشغولند و همراه با فعاليّت هاي فرهنگي به معرّفيِ آداب و رسومِ خودشان مبادرت مي ورزند، ذيلا خلاصه اي از پيشگفتار فارسي اين پژوهش تقديم خوانندگان ارجمند مي شود:
 ١٠:١٢ - جمعه ٧ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارشي مصوّر از برگزاريِ «هفته فیلمِ ایران» در شهرِ آلماتیِ قزّاقستان
گزارشي مصوّر از برگزاريِ «هفته فیلمِ ایران» در شهرِ آلماتیِ قزّاقستان
به منظورِ تعميقِ پيوندهاي فرهنگي ميان دو ملّتِ ايران و قزّاقستان و شناساندنِ موقعيّتِ شايسته سينماي معناگراي ايراني و آشناساختنِ بيشترِ علاقه مندانِ قزّاق به رويكردِ اخلاقي و خانوادگيِ سينماي ايران، گزارشي از برگزاري «هفته فيلم ايران» تقديم خوانندگان ارجمند مي گردد.
 ١٤:١٣ - چهارشنبه ٥ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارشِ مصوّر از برگزاریِ همایشِ «بزرگداشتِ فارابی، فیلسوفِ فرهنگ و اندیشه مدینه فاضله» در آلماتی قزاقستان
گزارشِ مصوّر از برگزاریِ همایشِ «بزرگداشتِ فارابی، فیلسوفِ فرهنگ و اندیشه مدینه فاضله» در آلماتی قزاقستان
در راستاي تقويتِ پيوندهاي فرهنگي ميان دو ملّتِ ايران و قزّاقستان و طرحِ چهره هاي مشتركِ علمي و فلسفي در ايران و آسياي مركزي، به ويژه– بازخواني و بازشناسيِ سيماي درخشانِ «حكيم ابونصر فارابي» كه در نزدِ جامعه نخبگانِ قزّاق بسيار ارجمند است، گزارشِ مصوّري از برگزاريِ همايشِ علمي، پيرامونِ شخصيّت و آثار و انديشه هاي اين فيلسوف و متفكّرِ و موسيقيدانِ بزرگ، تقديم خوانندگان ارجمند مي شود.
 ١٣:٣٦ - سه شنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارشِ مصوّر از برگزاريِ همايشِ علمي، ادبي با عنوانِ «نقشِ آبای در بیدارگریِ قومِ قزّاق»
گزارشِ مصوّر از برگزاريِ همايشِ علمي، ادبي با عنوانِ «نقشِ آبای در بیدارگریِ قومِ قزّاق»
در راستاي تحقّقِ اهدافِ فرهنگي و به منظورِ تقويتِ پيوندهاي فرهنگي ميان دو ملّتِ ايران و قزّاقستان و بالابردنِ سطحِ فهمِ دانشجويان، نسبت به چهره هاي برجستة فكري و ادبيِ قومِ قزّاق و نقشِ آنها در بيدارگري و خودشناسي و ارتقاءِ دانش و آگاهي هاي ملّي، گزارشي از برگزاريِ همايشِ علمي، ادبي پيرامونِ شاعر و متفكّرِ آغازگر و پيشروي جامعه قزاق: «آباي قونِنبايف» تقديم خوانندگان ارجمند مي شود.
 ١٢:٠٣ - دوشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارشِ مصوّر از برپاييِ ميزگرد، پيرامونِ آفاتِ افراط گراييِ اسلامي با محوريّتِ بزرگداشتِ پيرِ طريقت: «خواجه احمد يسوي» در شهرِآلماتيِ قزّاقستان
گزارشِ مصوّر از برپاييِ ميزگرد، پيرامونِ آفاتِ افراط گراييِ اسلامي با محوريّتِ بزرگداشتِ پيرِ طريقت: «خواجه احمد يسوي» در شهرِآلماتيِ قزّاقستان
به منظورِ تعميقِ پيوندهاي فرهنگي ميان دو ملّتِ ايران و قزّاقستان و بالابردنِ سطحِ دانشِ دينيِ جوانان و به انگيزة بررسيِ آفات و مضرّاتِ افراط گراييِ اسلامي و راه هاي پيشگيري و مقابله با آن، با دعوت از انديشمندان و صاحب نظران و تاكيدِ ويژه بر شخصيّتِ عارفِ بزرگِ اسلامي: «خواجه احمد يسوي»، ذيلا گزارشِ مصوّري از برگزاريِ اين ميزگرد كه با موضوعِ نقشِ آموزه ها و تعاليمِ عرفاني در بازداشتِ جوانان از پيوستن به گرايش هاي افراط گرايانه و ستيزه جويانه به نام دين، برپا گرديد- براي مطالعه خوانندگان ارجمند مي آيد:
 ٠٨:٤٩ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارشِ مصوّري از همايشِ علمي و ادبي، پيرامونِ مُشابهت هاي فكريِ «آباي » و « نيما»
گزارشِ مصوّري از همايشِ علمي و ادبي، پيرامونِ مُشابهت هاي فكريِ «آباي » و « نيما»
به منظورِ تعميقِ پيوندهاي فرهنگي ميان دو ملّتِ ايران و قزّاقستان و بالابردنِ سطحِ فهمِ دانشجويانِ قزّاق از جريان هاي نوگراي فكري و ادبي، گزارش مصوّري از برگزاريِ همايشِ علمي، پيرامونِ دو شاعر و متفكّرِ آغازگر و پيشروي معاصر: «آباي قونِنبايف» و «نيمايوشيج» تقديم مي گردد:
 ٠٨:١٦ - دوشنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

آشنايي با مراكز فرهنگيِ اقوام و ملل در كشورِ پهناورِ قزّاقستان
گزارشي مصوّر از برگزاريِ «هفته فیلمِ ایران» در شهرِ آلماتیِ قزّاقستان
گزارشِ مصوّر از برگزاریِ همایشِ «بزرگداشتِ فارابی، فیلسوفِ فرهنگ و اندیشه مدینه فاضله» در آلماتی قزاقستان
گزارشِ مصوّر از برگزاريِ همايشِ علمي، ادبي با عنوانِ «نقشِ آبای در بیدارگریِ قومِ قزّاق»
گزارشِ مصوّر از برپاييِ ميزگرد، پيرامونِ آفاتِ افراط گراييِ اسلامي با محوريّتِ بزرگداشتِ پيرِ طريقت: «خواجه احمد يسوي» در شهرِآلماتيِ قزّاقستان
گزارشِ مصوّري از همايشِ علمي و ادبي، پيرامونِ مُشابهت هاي فكريِ «آباي » و « نيما»
گزارشي از چاپِ كتابِ « تاريخ و ادبيّاتِ قزّاق » از سوي وابستگيِ فرهنگيِ ايران در آلماتيِ قزّاقستان
گزارشي مصوّر از برگزاریِ «المپیادِ زبانِ فارسی» در دانشگاهِ آبلایخانِ قزّاقستان
گزارشي پيرامونِ فصلنامه روسي زبانِ علمی و پژوهشيِ « ایران نامه »
گزارش مصوّر از برگزاري «المپیاد زبان فارسی» در دانشگاه الفارابی در شهر آلماتي قزاقستان
Copyright © 2009 I.C.R.O. All rights reserved. رايزني فرهنگي ج .ا.ا - قزاقستان